1-A�A�ME- KULLANMA SULARI

A�A�me-Kullanma Suyu Teminini A�A�in Alternatif Baraj A�aiAYmalarA�
A�A�me-Kullanma Suyu Temininde Yerel YA�netimlerin RolA?
A�A�me-Kullanma Suyu A�aiAYmalarA�nda Yerel YA�netimlerin Finansman SorunlarA� ve A�A�zA?m A�nerileri
A�A�me Suyu KaynaklarA� ve A�A�me Suyu ArA�tma Tesislerinde A�AYletme Problemleri
A�A�me-Kullanma Suyunda KaA�ak KullanA�mlarA�n A�nlenmesi

2-ATIKSULAR

AtA�ksu YA�netiminde Yerel YA�netimlerin Finansman SorunlarA� ve A�A�zA?m A�nerileri
AtA�ksu Bedellerinin AtA�ksu YA�netimlerine Direk AktarA�lmasA� A�le A�lgii Mevzuat DA?zenlenmesi
AtA�k SularA�n Yeniden KullanA�mA�
ArA�tma A�amurlarA�nA�n BetarafA�

3-ACA�L VE AFET DURUMLARINDA SU YA�NETA�MA�

Akut DA�nem Su SaAYlama
Afet DA�nemlerinde KullanA�labiir Su ArA�tma Sistemleri ve Teknolojileri
Afetlerde A�A�me ve Kullanma Suyu Temininde TaAYA�ma (Tanker, KA�rba vb.) Su
Rehabiitasyon DA�neminde Su YA�netimi

4-SUYUN GELECEAzA�

Azehrimizde Su ve AtA�ksuyun Mevcut Durumu, Var olan Su SorunlarA� ve A�A�zA?m A�nerileri
A�nA?mA?zdeki 10 YA�lda Azehrimizde OlasA� Su SorunlarA�
A�nA?mA?zdeki 50 YA�lda Azehrimizde OlasA� Su SorunlarA�